Munkhagskyrkan

Vår vision

Munkhagskyrkan vill berätta, beröra och betjäna

För att ha en riktning för församlingen så har det formulerats en vision för hur vi vill relatera till omvärlden. Den handlar till viss del om vad församlingen ska ”göra”, men mer om hur församlingen ska ”vara”. Vi tror att en varm gemenskap och ett tydligt fokus på Jesus är det bästa sättet att utvecklas. Läs hela visionen här!

”Munkhagskyrkans vision är att berätta, beröra och betjäna”
Visionen utvecklad ett steg

”Munkhagskyrkans församlings syfte är att berätta om den kristna tron, att beröra människor med Guds kärlek och att betjäna vårt samhälle och varandra.”

Prefixet i dessa tre ord är be. Bönen, samtalet med Gud, är utgångspunkten i allt vi gör – församlingens andning.

Visionen utvecklad två steg

Att berätta – Mission är inte bara något kyrkan sysslar med, kyrkan är mission. Uppdraget att föra evangeliet vidare, samt att få den tro som finns att växa, är själva fundamentet för en kristen församling. Inspirationen och kraften till berättandet kommer från mötet med Gud. Därför prioriteras i Munkhagskyrkans arbete att vi berättar om Jesus, söker hans vilja och att vi längtar efter att få dela med oss av det vi sett och upplevt av Gud. Detta gäller såväl i våra personliga relationer som i gudstjänster, smågrupper och andra samlingar. Våra liv och vår livsstil är en viktig del av berättandet och sätter antingen ett streck över eller under våra ord.
Den andra sidan av berättandet är lyssnandet. Församlingen vill vara Guds öra –
att ha en lyssnande inställning gentemot våra medmänniskors berättelser och de behov som finns runt omkring oss.

+ Bibeln:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” Matteus 28:19
”Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen.” Apostlagärningarna 1:8
”Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!” 1 Krönikeboken 16:8

+ Ledord i berättandet:Mod, Tydlighet, Glädje

Att beröra – Fullständigt avgörande för församlingens liv är att den är aktuell i den tid som vi lever i. Att det som görs och sägs berör människors liv. Det handlar om att ha ”låga trösklar” gentemot omgivningen, att församlingen präglas av en atmosfär som är inbjudande och är ett sammanhang som möter människor där de är. En kärleksfull gemenskap visar på budskapet om Guds kärlek. Guds kärlek är en naturlig drivkraft för enskilda medlemmar. Den berör människor de möter – även utanför kyrkan.
En annan del i ”att beröra” är att vi vågar visa oss svaga och är ärliga.
Det är viktigt att ge utrymme i gudstjänster och samlingar för Gudsmöten och det som berör, även känslomässigt.

+ Bibeln:
”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” Galaterbrevet 5:22-23
”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” Johannes 13:35
”I svagheten blir kraften störst” 2 Korinthierbrevet 12:9

+ Ledord i berörandet: Äkthet, Närhet, Relevans

Att betjäna – Den tjänande livsstilen är ett viktigt föredöme i Guds rike. Jesus uppmanar alla att vara varandras tjänare i den meningen att vi söker varandras bästa och hjälper varandra. Den inställningen vill Munkhagskyrkan som gemenskap ha – den utsträckta handen. Församlingen vill finnas till för människorna i Mariefred och genom sitt arbete vara en viktig del av samhället.
En annan del av betjänandet är det arbete som församlingen stöder på andra håll i världen. Syftet är att bekämpa fattigdom och orättvisor och hjälpa människor till ande, kropp och själ.

+ Bibeln:
”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.” Matteus 20:26
”Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.”
1 Johannesbrevet 4:11
”Tjäna varand¬ra, var och en med den nådegåva han har fått.” 1 Petrusbrevet 4:10

+ Ledord i betjänandet: Kärlek, Trovärdighet, Givande

Varför ”be”-ord? – Prefixet i ovanstående tre ord är be. För att göra rätt saker med rätt motiv vill vi hela tiden söka Guds vilja. På frågan om vad som är viktigast budet av alla, svarar Jesus: ”Älska Herren din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft och din nästa som dig själv”. Kärleken till Gud tar sig många uttryck, men ett av de viktigaste sätten att visa kärlek till Gud är att be, både enskilt och tillsammans. Bönen innehåller så mycket mer än bara våra ord, ”det är en ständig uppkoppling med himlen”, där vi får ha gemenskap med Gud som tar sig många olika uttrycksformer.

På samma sätt som andningen är helt avgörande för att vi ska kunna leva och växa och må bra, så är bönen avgörande för församlingens liv. Därför har vi ledord med ”be” i början - berätta, beröra och betjäna.

+ Bibeln:
”Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.”
Matteus 6:9
”Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra.” Johannes 14:11
”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud.” 1 Thessalonikerbrevet 5:16

+ Ledord i bönen: Hängivenhet, Uthållighet, Tillit

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16